Wszystkim serdecznie dziękuję.... - Wójt po absolutorium
Dodane przez Marek dnia 05.06.2018 13:20
Rada Gminy Gródek nad Dunajcem niemal jednomyślnie udzieliła absolutorium Wójtowi – Józefowi Tobiaszowi za wykonanie budżetu za rok 2017. W sprawozdaniu za zeszły rok na uwagę zasługują szczególnie inwestycje drogowe, stworzenie gminnej stołówki i remonty szkół, zakup dwóch wozów strażackich, a także przygotowane zadania inwestycyjne na kolejne lata…

Pozytywna ocena realizacji zaplonowanych na ubiegły rok zadań miała dla Wójta Józefa Tobiasza szczególne znaczenie bo trudności i problemy z jakimi musiał się osobiście zmierzyć były wyjątkowe… Na szczęści problemy udało się rozwiązać, a zaplanowane zadania zrealizować. Po paru miesiącach od zakończenia roku Wójt mógł z podwójną satysfakcją, ale i ze wzruszeniem przedstawić sprawozdanie z dokonań w ubiegłym roku.
Treść rozszerzona
Rada Gminy Gródek nad Dunajcem niemal jednomyślnie udzieliła absolutorium Wójtowi – Józefowi Tobiaszowi za wykonanie budżetu za rok 2017. W sprawozdaniu za zeszły rok na uwagę zasługują szczególnie inwestycje drogowe, stworzenie gminnej stołówki i remonty szkół, zakup dwóch wozów strażackich, a także przygotowane zadania inwestycyjne na kolejne lata…

Pozytywna ocena realizacji zaplonowanych na ubiegły rok zadań miała dla Wójta Józefa Tobiasza szczególne znaczenie bo trudności i problemy z jakimi musiał się osobiście zmierzyć były wyjątkowe… Na szczęści problemy udało się rozwiązać, a zaplanowane zadania zrealizować. Po paru miesiącach od zakończenia roku Wójt mógł z podwójną satysfakcją, ale i ze wzruszeniem przedstawić sprawozdanie z dokonań w ubiegłym roku.
żródło UG Gródek n.D


Największe zadania jakie zostały zrealizowane dotyczyły głownie infrastruktury drogowej. Oprócz modernizacji dróg rolniczych oraz gminnych realizowanych przy udziale środków zewnętrznych oraz w ramach tzw. Funduszu Sołeckiego, w 2017 roku postawiono na budowę chodników przy drogach powiatowych, których w ubiegłym roku powstało ponad 2 km. W Siennej oraz w Jelnej dodatkowo wykonano nową nawierzchnię asfaltową na drodze powiatowej, którą Gmina przejęła w zarządzanie od Powiatu Nowosądeckiego. Aby drogowcy nie spoczęli na laurach w następnych latach przygotowana została dokumentacja projektowa kolejnych chodników – tym razem w Rożnowie oraz w Przydonicy.

W roku 2017 zadbano również oto, aby dzieci w szkołach naszej gminy mogły codzienne zjeść smaczne i zdrowe obiady. Zrezygnowano z tzw. cateringu i postawiono na stworzenie gminnej stołówki, która przygotowuje posiłki i rozwozi je do wszystkich szkół. W Jelnej zmodernizowano i wyposażono w nowoczesne urządzenia kuchnię, która codziennie przygotowuje ponad pół tysiąca obiadów. Obiady rozwożone są do punktów wydawania posiłków, które od ubiegłego roku są w każdej szkole.

Uczniowie mniejszych szkół doczekali się poprawy warunków nauki. W szkołach w Siennej oraz w Lipiu przeprowadzono remonty podczas których wymieniono m. in. posadzki i drzwi, wymalowano ściany i sufity.W ubiegłym roku rozpoczęła się modernizacja i rozbudowa Wiejskiego Domu Kultury w Rożnowie, który pełni także rolę Szkoły Muzycznej. Długo oczekiwana inwestycja mogła się rozpocząć dzięki środkom pozyskanym z Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020. Dzięki środkom "unijnym" udało się również przeprowadzić gruntowną modernizację energetyczną urzędu gminy. Budynek został ocieplony, wymieniono kotłownię, a na dachu zamontowano panele fotowoltaiczne produkujące energię elektryczną.

2017 rok był szczególnie udany dla strażaków. Druhowie z Rożnowa oraz z Gródka nad Dunajcem wzbogacili się o wozy strażackie, które już udowodniły swoją przydatność w akcjach ratowniczych.Praktycznie w każdej miejscowości udało się coś zrobić. Nie wszędzie były to jakieś duże inwestycje, ale dzięki realizacji po raz kolejny tzw. Funduszu Sołeckiego czy pozyskanym środkom zewnęrznych - choćby budżetu Województwa Małopolskiego - zrealizowano wiele ciekawych przedsięwzięć. Na szczególną uwagę zasługuje siłownia w byłej szkole w Tropiu, remont kapliczki w Zbyszycach, oświetlenia uliczne czy boiska, a także zorganizowanie nauki pływania czy jazdy na nartach.Podobnie jak w latach ubiegłych, tak i w 2017 roku przygotowywano przedsięwzięcia inwestycyjne na przyszłość. Powstały kolejne projekty oraz złożone zostały wnioski o dofinansowanie inwestycji. Część z nich już otrzymała dofinansowanie, a kolejne są w trakcie oceny. Największe środki udało się pozyskać na zagospodarowanie Gródka nad Dunajcem – ta inwestycja rozpocznie się już w tegoroczne wakacje. Inne tematy, które czekają na rozstrzygnięcia konkursowe, a przygotowane do realizacji w roku 2017 to m. in:.

Turystyczno-rekreacyjne zagospodarowanie cypla w Gródku nad Dunajcem
Utworzenie Transgranicznego Centrum Kultury Polsko-Słowackiej poprzez renowację budynku „organistówki” w m. Tropie oraz budynku Kurii w Zupcanach”
Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne przy zabytkowym kościele w Przydonicy
Utworzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów w Gminie Gródek nad Dunajcem
Program funkcjonalno-użytkowy przebudowy i rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowościach Roztoka-Brzeziny i Tropie
Zagospodarowanie centrum miejscowości Rożnów poprzez rozbudowę i przebudowę alejki wokół zabytkowego kościoła
Zagospodarowanie (rewitalizacja) centrum miejscowości Przydonica poprzez budowę chodników oraz przebudowę dróg gminnych oraz modernizację wielofunkcyjnego boiska sportowego.

Wójt podsumował wszystkie te dokonania stwierdzeniem, że wyobraźni i pomysłów nie brakuje… ograniczają nas tylko środki finansowe, a w ostatnim czasie również rynek zamówień publicznych. Pomimo przygotowania niezbędnej dokumentacji i pozyskania decyzji środowiskowej nie udało się rozpocząć przebudowy drogi wojewódzkiej chociaż inwestycja ma zagwarantowane środki w budżecie Województwa Małopolskiego oraz pomoc finansową na chodniki w budżecie gminy. Udało się tylko wyłonić wykonawcę na odcinek Dąbrowa-Sienna.

Ocena wykonania budżetu za rok 2017 została poprzedzona szczegółową analizą i pozytywną opinią zarówno Regionalnej Izby Obrachunkowej jak i Komisji Rewizyjnej. Na sesji rady gminy w głosowaniu nad uchwałą o udzieleniu Wójtowi absolutorium za rok 2017 wzięło udział 12 radnych, z których 11 zagłosowało „za”… Po głosowaniu Wójt podziękował radnym za udzielone absolutorium oraz za współpracę. Podziękowania zostały również skierowane do pracowników urzędu i jednostek organizacyjnych, a także do sołtysów i mieszkańców. Wszystkim serdecznie dziękuję…” – podsumował swoje kolejne absolutorium wzruszony gospodarz naszej gminy.