Unknown column 'counter' in 'field list' KONKURS "NASZA, NIEPODLEGŁA"
Marek
KONKURS ”NASZA, NIEPODLEGŁA” pod patronatem Wójta Gminy Józefa Tobiasza
UWAGA PRZEDŁUŻAMY TERMIN DO 20 CZERWCA. ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU.

Regulamin Konkursu „Nasza niepodległa 2018”
Konkurs organizowany jest w ramach obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości.
Organizatorzy konkursu:
Gminny Ośrodek Kultury w Gródku nad Dunajcem i Gminna Biblioteka Publiczna.
Cele konkursu:
•uczczenie100-lecia odzyskania niepodległości,
•kształtowanie poczucia własnej tożsamości narodowej oraz postawy patriotycznej,
•wzbudzenie zainteresowania historią Gminy Gródek n.Dunajcem,
•wzbudzenie szacunku do lokalnych bohaterów,
•rozwijanie kreatywności i wrażliwości uczniów, uzdolnień literackich, plastycznych i fotograficznych.


REGULAMIN KONKURSY ”NASZA, NIEPODLEGŁA” pod patronatem Wójta Gminy Józefa Tobiasza

Regulamin Konkursu „Nasza niepodległa 2018”
Konkurs organizowany jest w ramach obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości.
Organizatorzy konkursu:
Gminny Ośrodek Kultury w Gródku nad Dunajcem i Gminna Biblioteka Publiczna.
Cele konkursu:
•uczczenie100-lecia odzyskania niepodległości,
•kształtowanie poczucia własnej tożsamości narodowej oraz postawy patriotycznej,
•wzbudzenie zainteresowania historią Gminy Gródek n.Dunajcem,
•wzbudzenie szacunku do lokalnych bohaterów,
•rozwijanie kreatywności i wrażliwości uczniów, uzdolnień literackich, plastycznych i fotograficznych.
Opis konkursu:
Konkurs jest przeznaczony dla młodzieży szkół podstawowych oraz gimnazjalnych Gminy Gródek n.D.
Konkurs prowadzony jest w dwóch kategoriach:
I kategoria-literacka,
II kategoria-wizualna.

Charakterystyka kategorii:
•kategoria literacka-należy napisać opowiadanie inspirowane postacią lub wydarzeniem historycznym (mile widziane związki z regionem).
Praca powinna liczyć maksymalnie 3 strony wydruku komputerowego; czcionka 12 Times NewRoman (30 wersów na stronie).
Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedno opowiadani. Dopuszcza się także prace literackie pisane wierszem.
•kategoria wizualna – obejmuje pracę plastyczną albo fotograficzną, albo kolaż wybranego miejsca, budynku, krajobrazu Gródek nad Dunajcem ukazującego piękno małej ojczyzny.
Prace powinny być wykonane w formacie nie mniejszym niż 20 na 30 cm (A4). Prace plastyczne mogą być wykonane dowolną techniką. Prace fotograficzne mogą być kolorowe, czarno-białe oraz w sepii.
Zdjęcia należy wywołać oraz dostarczyć w formacie cyfrowym na płycie CD. Uczestnicy wykonują jedną pracę w wybranej przez siebie dziedzinie. Jeden uczeń może przygotować prace w dwóch kategoriach (literackiej i wizualnej). Uczestnicy wszystkich kategorii powinni do prac dołączyć koperty ze swoimi danymi osobowymi ( imię i nazwisko, szkoła, adres, numer telefonu, imię i nazwisko opiekuna).
Prace należy wysyłać do 20 kwietnia 2018 r. na adres:
Gminny Ośrodek Kultury w Gródku nad Dunajcem 33-318 Gródek nad Dunajcem, dostarczyć osobiście pod wskazany adres lub do Gminnej Biblioteki Publicznej w Gródku nad Dunajcem.
Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród, połączone z wernisażem nadesłanych prac, odbędzie się w maju. O dokładnym terminie i miejscu szkoły zostaną powiadomione telefonicznie.
Zasady oceniania prac
Powołana komisja zapozna się z pracami, dokona ich oceny i wyłoni laureatów. Prace zostaną ocenione według następujących kryteriów:
•zgodność z wymaganiami konkursowymi,
•kreatywność,
•estetyka wykonania (kategoria wizualna).
Nagrody
1. Laureaci pierwszych trzech miejsc otrzymują nagrody rzeczowe.
2. Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy.

Zgłoszenie jest jednoznaczne z akceptowaniem warunków Regulaminu Konkursu.

Wszystkie prace zgłoszone do konkursu stają się własnością organizatora. Autorzy przenoszą na organizatora prawa autorskie, tj.
prawa do przenoszenia dzieła na nośniki elektroniczne, prawa do publikacji i prezentacji na wystawie. W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem decydują organizatorzy.

W sprawach związanych z konkursem należy kontaktować się z Panem Markiem Nowakowskim Tel 18 440 15 27 lub 18 440 10 33