22.06.2018
GOK

Galerie zdjęć
Facebooku
Jesteś 5,819,620 osobą
na tej stronie
Gości online: 3
Wyjście z Placówki GOK

GOK - Gródek nad Dunajcem
Biuro GOK, zajęcia muzyczne, taneczne
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota,
Niedziela
9:00-15:00 8:00-15:00 9:00-15:00 9:00-15:00 9:00-15:00 nieczynne


KLAUZULA INFORMACYJNA RODO [NOWY]
Gminny Ośrodek Kultury w Gródku nad Dunajcem uprzejmie informuje, że od dnia 25 maj 2018r. wszystkie dane osobowe przetwarzane w naszym Ośrodku, przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji zadań statutowych i upowszechniania kultury. Dodatkowo informujemy, że zgodnie z art.13 RODO do realizacji tych zadań konieczne jest podanie danych osobowych (na podstawie art.6 ust.1 lit.c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, zwanego dalej „rozporządzeniem 2016/679” – RODO). Swoje dane bądź dane swojego dziecka podaje Pani/Pan dobrowolnie. 1. Administratorem danych osobowych osób dorosłych, dzieci rodziców lub prawnych opiekunów jest Gminny Ośrodek Kultury z siedzibą w Gródku nad Dunajcem. reprezentowany przez Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Gródku nad Dunajcem. 2. Inspektorem ochrony danych w Gminnym Ośrodku Kultury jest Pan Robert Koterla tel. 18 440 10 35 wew.18, e-mail: rkoterla@gminagrodek.pl 3 Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Dane mogą być przekazywane; a) instytucjom upoważnionym do kontroli zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Mogą być też udostępniane – na podstawie zawartych umów – firmom, które świadczą nam usługi prawne, doradcze, informatyczne, usługi porządkowania, archiwizowania i niszczenia dokumentów. W przypadku dzieci powierzonych naszej opiece, w razie konieczności skorzystania z pomocy medycznej, udostępnimy dane służbie medycznej. b) w przypadku wyjazdów współorganizowanych przez biura podróży dane dziecka i rodziców zostaną też przekazane biuru celem realizacji usługi turystycznej. Biuro stanie się odrębnym administratorem danych osobowych, ponosząc za nie pełną odpowiedzialność. W razie objęcia uczestników grupowym ubezpieczeniem dane zostaną przekazane towarzystwu ubezpieczeniowemu, które również będzie odpowiadać jako odrębny administrator danych. c) dane będziemy przetwarzać przez okres wymagany przepisami zawartymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych ( Dz. U. 2011 nr 14 poz. 67), bądź do czasu przedawnienia roszczeń cywilno-prawnych, w zależności od tego który z tych okresów nastąpi później. 4. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej poza obszar działania RODO. 6. Przekazane dane osobowe będą przechowywane w różnych okresach czasu w oparciu o Instrukcję Kancelaryjną na podstawie: Ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 16 września 2002r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych, lub przepisów szczegółowych, nie dłużej niż wymaga tego obowiązujące prawo. 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, danych dziecka i powiązanych z nimi danych rodzica/prawnego opiekuna oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody art.6 ust.1 lit.a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wszystkie wymienione prawa wymagają pisemnej formy (np. zgody, oświadczenia, itp.). 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 860 70 86, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących ucznia i jego rodziców lub osób odbierających dzieci ze świetlicy narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. . 9. Przekazane przez Panią/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

WDK - Przydonica
zajęcia artystyczne
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota,
Niedziela
10:00-17:00 10:00-17:00 10:00-16:00 nieczynne nieczynne nieczynne


WDK - Bartkowa
4 stanowiska komputerowe z dostępem do internetu,
Zespół boisk sportowych i plac zabaw,
Zajęcia plastyczne, fotografia cyfrowa, ceramika artystyczna, zajęcia turystyczne.
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
15.oo-17.oo ceramika, 17.oo-19.oo zajęcia świetlicowe 15.oo-17.oo ceramika, 17.oo-19.oo zajęcia świetlicowe 15.oo-16.oo zajęcia świetlicowe, 16.oo-19.oo ceramika 15.oo-19.oo zajęcia świetlicowe nieczynne 8.oo-12.oo zajęcia w terenie, fotografia, turystyka nieczynne
Kontakt telefoniczny: (18) 440 10 33 Kontak z GOK Gródek - tel.18 4401527

WDK - Jelna
Stanowisko komputerowe z dostępem do internetu
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
16:00-20:00 16:00-20:00 nieczynne 16:00-20:00 16:00-20:00 16:00-20:00 nieczynne
Kontakt telefoniczny: (18) 441 76 68

WDK- Roztoka Brzeziny
3 stanowiska komputerowe z dostępem do internetu
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
nieczynne 11:00-19:00 nieczynne nieczynne 12:00-18:00 9:00-15:00 nieczynne
Kontakt telefoniczny: (18) 440 30 68

WDK- Rożnów
Uwaga. W okresie przebudowy budynku WDK zajęcia oraz biblioteka przeniesione do budynku "Centrum"
Publiczna Biblioteka, 2 stanowiska komputerowe z dostępem do internetu
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota,
Niedziela
nieczynne 10:00-17:00 8:00-15:00 8:00-15:00 10:00-17:00 nieczynne
Kontakt telefoniczny: (18) 440 30 26
Kamera on-line
Kamera on-line
Gmina Gródek nad Dunajcem

OSP Gródek nad Dunacjem

Drukarnia - Nova Sandec

Wrota Małopolski

Parafia Tropie

Na Śliwkowym Szlaku

Bzany

Konstantynów Łódzki

Mielno

Miody z Gródka

W kraj

Oficjalna strona Janiny Molek www.piekny-jas.pl

Sądeczanin

obec Zupcany

Gminna Biblioteka Publiczna

Szkoła Muzyczna w Rożnowie

Alarm Gródek

Hervartov

Radio RDN

Lendak

Solonka

Mimy w ruchu

Na Jamnej

Przystań Koszarka

ROB-MET

Statystyki reklamowe
Prawa do materiałów zamieszczonych na stronie zastrzeżone. GOK®             Copyright © 2008